PIÊÆ MILIONÓW ZAPOMNIANYCH

Last Updated: Friday, September 15, 2017

Dorastaj¹c wœród polskiej spo³ecznoœci okolic Detroit, bêd¹c wychowywana przez mówi¹cych po polsku rodziców, s³ysza³am wiele opowieœci o okropnoœciach Holocaustu. Bardzo wczeœnie dowiedzia³am siê, o tym jak mój dom rodzinny zosta³ ca³kowicie spalony przez Nazistów, poniewa¿ mój Wujek Lekan ukrywa³ ma³¹ ¯ydówkê. Mimo, ¿e opowiadanie tych historii by³o dla moich rodziców [Frank i Ewa Pencak] bardzo bolesne, uwa¿ali, ¿e wa¿niejsze od bólu jest to, bym zna³a historie Holocaustu.

Kiedy parê lat temu przeprowadzi³am siê do Los Angeles zorientowa³am siê, ¿e spora liczba ludzi nie ma pojêcia o tym, i¿ prawie po³owa ofiar Holocaustu to nie-¯ydzi. Gdy s³ysza³am, czyta³am lub widzia³am jakiekolwiek wzmianki na temat Holocaustu zwraca³am uwagê, i¿ z regu³y bardzo niewiele miejsca poœwiêcano 5-ciu milionom nie¿ydowskich ofiar z regu³y pisano lub mówiono o nich "ci inni".

Co gorsza, wydaje mi siê, ¿e wiele osób nie wie nawet o istnieniu tych "innych". Jak tylko wspomina³am w rozmowach, ¿e moi rodzice prze¿yli Holocaust, moi rozmówcy patrzyli na mnie dziwacznie i mówili: "Oh, nie wiedzieliœmy, ¿e ty jesteœ ¯ydówk¹!" Odnosi³am wra¿enie, ¿e nie mieli pojêcia, ¿e prócz ¯ydów by³y jeszcze jakieœ ofiary Holocaustu. To da³o mi du¿o do myœlenia. Zaczê³am czytaæ i studiowaæ uwa¿nie ksi¹¿ki o tematyce dotycz¹cej historii II Wojny Œwiatowej i Holocaustu. Z pewnoœci¹ moi rodzice nie wymyœlili historii, które opowiadali!

Jestem ¯ydówk¹. Przyjê³am to wyznanie w 1979 roku po studiach na Uniwersytecie ¯ydowskim (University of Judaism), rok przed poœlubieniem wspania³ego mê¿czyzny, ¯yda. Nale¿ê do koœcio³a ¿ydowskiego, nasza córka uczêszcza tam na naukê religii. Kocham i podziwiam religie i spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹. W ¿aden sposób nie staram siê pomniejszyæ znaczenia ogromu cierpieñ i œmierci 5,860,000 ¯ydów w czasie II Wojny Œwiatowej. ¯ydzi byli przeznaczeni przez Nazistów na totalna zag³adê jest to maj¹cy ogromne znaczenie fakt, którego nie mo¿na w ¿aden sposób podwa¿yæ ani pomniejszyæ jego znaczenia.

Po przestudiowaniu szeregu ksi¹¿ek, dowiedzia³am siê sporo na temat Holocaustu, wiêcej nawet ni¿ oczekiwa³am. Moi rodzice mieli racje. Byli naprawdê ofiarami Holocaustu. Wszyscy Polacy cierpieli ogromnie ¯ydzi i nie-¯ydzi.

Jedenaœcie milionów drogocennych istnieñ ludzkich zniknê³o z powierzchni ziemi. Szeœæ milionów z tych jedenastu to byli polscy obywatele. Po³owa z nich to byli nie-¯ydzi. ¯ydzi byli wybrani jako cel ca³kowitej zag³ady dopiero w dalszej czêœci wojny. To dopiero trzy lata po wybuchu wojny, na konferencji Wannsee, 20 stycznia 1942 roku totalne unicestwienie ¯ydów zosta³o og³oszone pod nazwa "Ostateczne Rozwi¹zanie". Na pocz¹tku Hitlera nie interesowa³o czy ludzie byli ¯ydami, Katolikami czy kimkolwiek innym. Chcia³ tylko jednego kontroli nad Polsk¹ i zag³ady wszystkich Polaków.

22 sierpnia 1939 roku, parê dni przed rozpoczêciem wojny, Hitler upowa¿ni³ swoich dowódców do "... zabijania bez mi³osierdzia czy litoœci wszystkich mê¿czyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia lub mówi¹cych po polsku. Tylko w ten sposób jesteœmy w stanie zapewniæ sobie niezbêdn¹ przestrzeñ ¿yciow¹..." Heinrich Himmler powtórzy³ rozporz¹dzenie: "...wszyscy Polacy znikn¹ z powierzchni ziemi. To zasadnicze by potê¿ni Niemcy zdali sobie sprawê z tego, ¿e g³ównym ich zadaniem jest zniszczenie wszystkich Polaków..."

1 wrzeœnia 1939 roku Hitler najecha³ na Polskê z trzech stron. Niezwyciê¿one si³y niemieckie zaatakowa³y z zachodu, pó³nocy i po³udnia. Polska nie mia³a najmniejszych szans. 8 paŸdziernika 1939 roku polscy ¯ydzi i nie-¯ydzi pozbawieni zostali wszelkich praw i poddani specjalnemu ustawodawstwu. Natychmiast wprowadzone zosta³y racje ¿ywnoœciowe i drastyczne ograniczenia medyczne, pozwalaj¹ce jedynie na zaspokojenie minimalnych potrzeb. M³odzi polscy mê¿czyŸni zostali si³¹ werbowani do niemieckiej armii. U¿ywanie polskiego jêzyka zosta³o zakazane, niemiecki sta³ siê jêzykiem obowi¹zuj¹cym. Wszystkie szko³y œrednie i uniwersytety pozamykano. Zlikwidowano polsk¹ prasê. Biblioteki i ksiêgarnie palono. Polska sztuka i kultura zosta³a zniszczona. Palono koœcio³y i budynki religijne. Wiêkszoœæ ksiê¿y zosta³a aresztowana i zes³ana do obozów koncentracyjnych. Polskie nazwy ulic zmieniano na niemieckie, polskie tablice z nazwami ulic niszczono. Polskie nazwy miast i miasteczek zmieniano na nazwy niemieckie. Zamierzeniem Hitlera by³o zatarcie wszelkich œladów polskiej historii i kultury. Jako pañstwo Polska ucierpia³a najbardziej ze wszystkich krajów bior¹cych udzia³ w II Wojnie Œwiatowej, zarówno jeœli chodzi o straty w ludziach jak i dobrach materialnych.

Jedna z pierwszych publicznych egzekucji II Wojny Œwiatowej by³o okrutne rozstrzelanie grupy polskich Harcerzy. Ksi¹dz, który œpieszy³ umieraj¹cym ch³opcom z pomoc¹ równie¿ rozstrzelany zosta³ z zimna krwi¹. Ch³opcy w wieku od 12 do 16 lat byli jednymi z pierwszych niewinnych ofiar Holocaustu. Setki polskich przywódców, burmistrzów, urzêdników, ksiê¿y, nauczycieli, prawników, sêdziów, senatorów, lekarzy zosta³o rozstrzelanych w publicznych egzekucjach. Wiêksza czêœæ polskiej inteligencji, klasy przewodniej, zosta³a zes³ana do obozów koncentracyjnych, gdzie potem zginê³a.

Pierwsza masowa egzekucja II Wojny Œwiatowej mia³a miejsce w Wawrze pod Warszawa, 27 grudnia 1939 roku. 107 polskich mê¿czyzn, nie¯ydow zosta³o wyci¹gniêtych bez ostrze¿enia, noc¹ z domów i rozstrzelanych. To by³ pocz¹tek ³apanek. W czerwcu 1940 roku masowe egzekucje trwa³y nieprzerwanie w lasach nieopodal Warszawy. Celem tych egzekucji, deportacji i bezlitosnej dominacji by³o ca³kowite zastraszenie, sterroryzowanie i zmuszenie Polaków do absolutnej uleg³oœci.

W tym samym czasie Zwi¹zek Sowiecki napad³ na Polskê ze wschodu. Sowieci i Niemcy podzielili Polskê na pól, dziel¹c miedzy siebie cale terytorium kraju. Czêœæ zachodnia, okupowana przez Nazistów zosta³a uznana w paŸdzierniku 1939 roku za nowe terytorium, któremu nadano nazwê "Generalna Gubernia". Czêœæ wschodnia Polski zosta³a wcielona do Zwi¹zku Sowieckiego. To nowe "ustalenie granic" nada³o sowieckie obywatelstwo polskim mieszkañcom wschodnich terenów. Poza tym wszyscy m³odzi polscy mê¿czyŸni zostali wcieleni do sowieckiej armii.

Tak jak Naziœci i Sowieci opierali swe rz¹dy w Polsce na terrorze. Zaw³adnêli polskimi interesami, zagarnêli polskie fabryki, niszczyli koœcio³y i budynki koœcielne. Polska z³otówka zosta³a wycofana z obiegu jako œrodek p³atniczy. Wszystkie banki zosta³y zamkniête a konta zablokowane.

Podczas wojny Polska utraci³a 45% lekarzy, 57% prawników, 40% profesorów, 30% pracowników technicznych, ponad 18% duchowieñstwa oraz wiêkszoœæ przedstawicieli prasy. Polska inteligencja by³a pierwszym celem zag³ady, gdy¿ Naziœci zdawali sobie sprawê, i¿ zniszczenie tej w³aœnie grupy spo³ecznej da im mo¿liwoœæ ³atwiejszej depolonizacji kraju i sprawowania ca³kowitej kontroli.

W Oœwiêcimiu zginê³o ponad 100,000 nie-¯ydów polskiego pochodzenia. Mniej wiêcej 2,000,000 Polaków zosta³o si³¹ deportowanych do obozów pracy na terenie III Rzeszy. Rosjanie wywieŸli prawie 1,700,000 polskich nie-¯ydów na Syberie. Mê¿czyŸni, kobiety i dzieci byli zmuszeni opuszczaæ swe domy bez ¿adnego uprzedzenia. Przewo¿eni bydlêcymi wagonami kolejowymi w czasie zimy, kiedy temperatura spada³a poni¿ej zera, umierali przed dotarciem do celu podro¿y. Polskie dzieci o aryjskich rysach wyrywane by³y z objêæ matek i oddawane niemieckim rodzinom na wychowanie.

Polacy zostali podzieleni przez Niemców wed³ug charakterystyki rasowej. Ci, o wygl¹dzie aryjskim byli przewo¿eni do £odzi na dalsze badania rasowe. Inni zsy³ani byli do III Rzeszy na przymusowe roboty. Reszta jecha³a do Oœwiêcimia na œmieræ. Polscy Chrzeœcijanie byli pierwszymi ofiarami os³awionych obozów œmierci. Przez pierwsze 21 miesiêcy, pocz¹wszy od 1940 roku, Oœwiêcim zape³niony by³ polskimi nie¯ydami. Pierwszy Polak zmar³ w Oœwiêcimiu w czerwcu 1940 roku a pierwszy ¯yd w paŸdzierniku 1942.

Ze wzglêdu na zniszczenie polskiej prasy przez Nazistów, wiêkszoœæ œwiata jak i wiêkszoœæ okupowanej Polski nie wiedzia³a nic o okropieñstwach jakie mia³y miejsce w Oœwiêcimiu. Po dzieñ dzisiejszy wiêkszoœæ dokumentacji na temat Holocaustu nie jest dostêpna. Wszystkie dokumenty oœwiêcimskie zosta³y skradzione przez Sowietów i nigdy nie zosta³y zwrócone. Celem Nazistów by³o przerobienie i napisanie na nowo historii. Niszczyli ksi¹¿ki, pomniki, pami¹tki narodowe, historyczne napisy. Zaczêli siln¹ akcje propagandow¹ maj¹c¹ na celu przekonanie reszty œwiata o ich niezniszczalnej przewadze i sile a jednoczeœnie o s³aboœci i ni¿szoœci Polaków.

To oczywiste i niepodwa¿alne, ¿e Hitler nienawidzi³ ¯ydów i spowodowa³ œmieræ szeœciu milionów. Tragiczne jest jednak, ¿e niewinne ofiary nie-¿ydowskiego pochodzenia czêsto zapominane s¹ w kontekœcie uroczystoœci ku pamiêci poleg³ych w czasie Holocaustu. Jedenaœcie milionów drogocennych istnieñ ludzkich zginê³o. Piec milionów to byli nie-¯ydzi. Trzy miliony to byli polscy Chrzeœcijanie i Katolicy. To oczywiste i niepodwa¿alne, ¿e Hitler nienawidzi³ ¯ydów i spowodowa³ œmieræ szeœciu milionów. Tragiczne jest jednak, ¿e niewinne ofiary nie-¿ydowskiego pochodzenia czêsto zapominane s¹ w kontekœcie uroczystoœci ku pamiêci poleg³ych w czasie Holocaustu. Jedenaœcie milionów drogocennych istnieñ ludzkich zginê³o. Piec milionów to byli nie-¯ydzi. Trzy miliony to byli polscy Chrzeœcijanie i Katolicy. ">To by³oby wielce przykre, gdyby chocia¿ jedno bezcenne ¿ycie ludzkie, unicestwione tak okrutnie, pozosta³o zapomniane. By³oby tragedi¹ gdyby zapomniane zosta³o piêæ milionów.